ORDIN nr. 1225 din 29 noiembrie 2005

ORDIN nr. 1225 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
ministrul mediului si gospodaririi apelor si ministrul economiei si comertului
emit urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor de echipamente electrice si electronice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

(1) Organizatiile colective prevazute la art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice sunt obligate sa solicite autorizarea conform procedurii la care se face referire la art. 1 din prezentul ordin.
(2) Autorizarea organizatiilor colective mentionate la art. 1 se realizeaza prin acordarea licentei de operare.

Art. 3

(1) In vederea evaluarii si autorizarii organizatiilor colective se constituie Comisia de evaluare si autorizare a organizatiilor colective prevazute la art. 1.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) are urmatoarea componenta:
a) un secretar de stat de la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - presedinte;
b) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - vicepresedinte;
c) un reprezentant al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor - membru;
d) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Directia generala de politici industriale - membru;
e) un reprezentant al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;
f) un reprezentant al Directiei autorizari si legislatie orizontala din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;
g) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor.
(3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului asigura secretariatul Comisiei de evaluare si autorizare.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si autorizare se aproba in prima sedinta a acesteia, in prezenta a cel putin jumatate din membri, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art. 4

Componenta nominala a membrilor Comisiei de evaluare si autorizare se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe baza comunicarilor primite din partea institutiilor prevazute la art. 3 alin. (2).

Art. 5

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
p. Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres

ANEXA:

PROCEDURA SI CRITERIILE de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor de echipamente electrice si electronice

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1161 din data de 21 decembrie 2005

PROCEDURA SI CRITERIILE din 29 noiembrie 2005 de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor de echipamente electrice si electronice


CAPITOLUL I: Prevederi generale

1. Obiectul prezentei reglementari il constituie stabilirea procedurii si a criteriilor ce trebuie indeplinite in vederea acordarii licentei pentru organizatiile colective care preiau, in baza art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, responsabilitatile privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice.
2. Criteriile si procedura de evaluare si autorizare asigura o abordare integrata, eficienta si transparenta a gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, prin promovarea la nivel national a unor solutii de colectare, reutilizare si valorificare eficienta din punct de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic.

CAPITOLUL II: Competente de emitere, revizuire si anulare a licentei

3. Emiterea, revizuirea si anularea licentei de operare se fac de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
4. Emiterea licentei are la baza analiza documentatiei depuse si evaluarea planului de operare propus.
5. Pentru emiterea, vizarea anuala si revizuirea autorizatiei se achita urmatoarele tarife:
a) tariful de autorizare, in cuantum de 5.000 RON;
b) tariful de vizare anuala a autorizatiei, in cuantum de 2.000 RON;
c) tariful de revizuire a autorizatiei, in cuantum de 2.000 RON.
Tarifele se achita in contul indicat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
6. Tarifele de autorizare, vizare si revizuire a autorizatiei se percep pentru analiza documentatiei depuse, evaluarea planului de operare propus, evaluarea activitatii desfasurate, emiterea/vizarea/revizuirea autorizatiei. Tarifele se achita integral si acorda dreptul de a solicita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului consultatii de specialitate.

CAPITOLUL III: Depunerea solicitarii

7.Dosarul de autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;
b) statutul sau, dupa caz, actul constitutiv al persoanei juridice (copie conform cu originalul);
c) certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conform cu originalul)/ incheierea prin care s-a dispus inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conform cu originalul);
d) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (copie conform cu originalul)/ certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conform cu originalul);
e) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licentei, cu precizarea tipurilor de echipamente din cadrul categoriilor prevazute in anexele nr. 1A si nr. 1B la Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
f) argumentatia de sustinere a realizarii planului de operare, in concordanta cu obiectivele Strategiei nationale pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor si ale Planului de implementare a directivei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;
g) strategia prin care utilizatorii de echipamente electrice si electronice vor fi informati asupra masurilor care se vor lua pentru colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice, rolul utilizatorilor in procesul de reutilizare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, posibilele efecte pe care ar putea sa le aiba prezenta substantelor periculoase din echipamentele electrice si electronice asupra sanatatii populatiei, semnificatia simbolului prevazut in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
h) modele de contracte ce urmeaza a fi folosite in relatia cu toti partenerii;
i) sumele ce urmeaza a fi percepute operatorilor economici care introduc pe piata deseuri de echipamente electrice si electronice, precum si estimarea sumelor ce urmeaza a fi platite colectorilor/valorificatorilor/reciclatori autorizati, pe tip de material, si prezentarea in detaliu a modului de calcul al acestora;
j) valoarea estimata a costurilor anuale de colectare, tratare, eliminare si alte activitati specificate la pct. 9 lit. a) si b), inclusiv costurile pentru colectarea si tratarea deseurilor istorice si orfane viitoare, precum si structura acestor costuri conform art. 8 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
k) veniturile estimate a fi realizate pentru acoperirea, costurilor mentionate la lit. j), precum si structura acestor costuri, care nu trebuie sa depaseasca costurile reale;
l) modul de utilizare a eventualului profit rezultat din activitate, cu respectarea prevederilor pct. 10 lit. k);
m) prezentarea sistemului de evidenta - baza de date - ce urmeaza a fi folosit, sistem care se va actualiza in functie de cerintele de raportare catre Comisia Europeana;
n) copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor de preluare a responsabilitatii, copii ale acordurilor precontractelor/contractelor incheiate cu societati comerciale autorizate pentru colectarea, tratarea, valorificarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice - transmise acestora in vederea agrearii clauzelor inainte de depunerea dosarului de autorizare; observatiile primite, care nu au fost preluate in documentul final, se anexeaza la contractul depus in dosarul de autorizare -, alte dovezi privind capacitatea tehnico-financiara (garantii etc.).
8. Dosarul de autorizare, insotit de o copie electronica a acestuia, se depune la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

CAPITOLUL IV: Criterii de autorizare

9. Organizatiile colective care solicita autorizarea in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005 trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa aiba ca scop preluarea responsabilitatilor ce revin producatorilor sau tertilor ce actioneaza in numele lor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
b) sa promoveze solutii de colectare si tratare la nivel national pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
c) sa demonstreze, prin planul de operare propus, ca are capacitatea de atingere a obiectivelor din Strategia nationala pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor, precum si din Planul de implementare a directivei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;
d) sa fie deschisa si echidistanta fata de noi parteneri contractuali;
e) sa actioneze fara discriminare fata de tipurile de deseuri de echipamente electrice si electronice si de cantitatile propuse spre contractare de catre oricare agent economic.
10. Organizatia colectiva care a obtinut licenta de operare are urmatoarele obligatii:
a) sa preia responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare prevazute la art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
b) sa incheie contracte cu oricare dintre producatorii care solicita acest lucru si care accepta conditiile contractuale;
c) sa primeasca in randul membrilor organizatiei colective, in conditiile legii, producatorii care solicita acest lucru;
d) sa incheie contracte cu colectorii autorizati sa preia deseurile de echipamente electrice si electronice si sa faciliteze transferul deseurilor de echipamente electrice si electronice catre agentii economici care asigura valorificarea acestora;
e) sa incheie contracte cu operatorii economici care efectueaza operatii de intretinere si reparatii de echipamente electrice si electronice care accepta conditiile contractuale, atat pentru valorificarea componentelor reutilizabile, cat si pentru preluarea pieselor inlocuite care constituie deseuri;
f) sa incheie contracte cu dezmembratorii/reciclatorii/ valorificatorii autorizati, care au capacitatea de valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice sau materialele si componentele acestora;
g) sa actioneze fara discriminare intre partenerii contractuali si membrii organizatiei colective;
h) sa respecte tarifele cuprinse in documentatia de autorizare; orice modificare de tarif se face in conformitate cu prevederile lit. I);
i) sa desfasoare, pe langa activitatea de preluare a responsabilitatilor ce revin operatorilor economici, numai activitati legate de sprijinirea reutilizarii, reciclarii si valorificarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, derularea de programe educationale si de informare/constientizare, precum si realizarea de studii privind activitatea de colectare si tratare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
j) sa reinvesteasca profitul/eventualele sume rezultate dupa scaderea cheltuielilor din veniturile obtinute pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, in conformitate cu lit. i);
k) sa transmita Comisiei de evaluare si autorizare raportul de activitate, complet, la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul precedent. Raportul trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate: persoanele juridice cu care s-au incheiat contracte (producatorii care au transferat responsabilitatea, colectori, dezmembratori, reciclatori), date privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, fluxurile de deseuri gestionate, prezentarea activitatii derulate (atat din punct de vedere tehnic, cat si organizatoric), cuantumul si modul de utilizare a sumelor care excedeaza, costurile reale care au rezultat in anul respectiv conform lit. j), precum si orice alte informatii relevante;
l) sa informeze in scris Comisia de evaluare si autorizare asupra oricarei schimbari semnificative a datelor care au stat la baza eliberarii licentei de operare, situatie in care Comisia de evaluare si autorizare va decide asupra necesitatii revizuirii autorizatiei sau a reautorizarii persoanei juridice, dupa caz.

CAPITOLUL V: Etapa de evaluare a solicitarii

11. In termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentatiei, Directia deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului realizeaza analiza preliminara a solicitarii si inainteaza documentatia depusa catre Comisia de evaluare si autorizare impreuna cu un raport preliminar.
12. In termen de 10 zile lucratoare de la primirea raportului preliminar si a documentatiei, Comisia de evaluare si autorizare analizeaza solicitarea, verifica indeplinirea criteriilor de autorizare, intocmeste raportul de evaluare si decide emiterea licentei sau respingerea solicitarii.
13. In cazul indeplinirii tuturor criteriilor de autorizare, se emite licenta de operare conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in maximum 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
14. Respingerea solicitarii se motiveaza si se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
15. Comisia de evaluare si autorizare poate invita pentru consultare reprezentanti ai autoritatilor publice implicate.
16. In cazuri justificate, Comisia de evaluare si autorizare poate solicita completarea dosarului, documente sau informatii suplimentare in vederea conformarii cu criteriile de autorizare. In acest caz se decaleaza termenul prevazut la pct. 12, dar nu cu mai mult de 10 zile lucratoare.
17. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizarii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

CAPITOLUL VI: Valabilitatea licentei. Reautorizarea, revizuirea si anularea licentei


18. Licenta operare se emite pentru o perioada de 2 ani.
19. Reautorizarea se face in baza procedurii stabilite pentru autorizare, cu luarea in considerare a indeplinirii obligatiilor prevazute la pct. 10. Reautorizarea este conditionata de realizarea de investitii pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor sl deseurilor de ambalaje.
20. Licenta de operare se revizuieste in cazul in care evaluarile rapoartelor de activitate anuale impun acest lucru sau daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
21. Procedura de revizuire a licentei poate fi initiata la cererea organizatiei colective sau a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, insotita de motivarea revizuirii. Revizuirea licentei urmeaza procedura stabilita pentru evaluare si autorizare.
22. Licenta de operare se anuleaza in cazul nerespectarii prevederilor pct. 10 ori al neatingerii obiectivelor de valorificare si reciclare anuale in mod repetat (2 ani consecutivi).
23. Organizatia colectiva careia i s-a anulat licenta de operare este obligata ca in decurs de maximum 30 de zile sa comunice in scris acest lucru tuturor partenerilor si sa transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele incheiate in baza transferului de responsabilitate catre o organizatie colectiva autorizata in acest scop.
24._
(1) Constatarea neindeplinirii obligatiilor prevazute la pct. 10 si a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare revine autoritatilor publice competente din domeniul protectiei mediului.
(2) Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza Comisia de evaluare si autorizare in legatura cu neindeplinirea obligatiilor asumate de catre organizatia colectiva autorizata.
25. Dispozitia de anulare a autorizarii este executorie.
26. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA nr. 1: CERERE de acordare a licentei de operare

Antet solicitant
Nr. ........... / ............
Subscrisa, .............................. , cu sediul social in ......................... , str.
.........................nr. ........ , bl. ...... , ap. ...... , judetul/sectorul ........... ,
inregistrata la ...........................sub nr. ....... , cod unic de inregistrare nr. .......... /
............. , cont bancar nr. ................................. , deschis la
................................... , sucursala ...................... , telefon ........... , fax ...........
, e-mail ........... , reprezentata prin ....................... , in calitate de
........................... , solicita acordarea licentei de operare in vederea preluarii responsabilitatii de realizare a obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, pentru ......[deseurile de echipamente electrice si electronice pentru tipurile de echipamente prevazute la pct. 7 lit. e) din anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005].
Anexam documentele specifice prevazute in Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005.
Ne asumam raspunderea, sub sanctiunea legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data ........................... Persoana autorizata,
.................................
(semnatura si stampila)


ANEXA nr. 2: LICENTA DE OPERARE

Nr. ..........din ..........
Continutul licentei de operare
(model)
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
LICENTA DE OPERARE Nr. ..........din ..........
pentru ...........................................din localitatea ............................ , str.
...................nr. ....... , judetul/sectorul ............... , inregistrata la
................................sub nr. ..................... , cod unic de inregistrare nr. ......... /
............. , in scopul preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice pentru deseurile de echipamente electrice si electronice .................................(se inscriu tipurile de echipamente electrice si electronice din categoriile prevazute in anexa nr. 1A si nr. 1B la Hotararea Guvernului nr. 448/2005), emisa in baza Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

Data emiterii: ..........................
Presedintele Comisiei
de evaluare si autorizare,
secretar de stat la
Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor,
Valabila pana la: ..........................
Vicepresedintele Comisiei
de evaluare si autorizare,
presedinte al
Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului,
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1161 din data de 21 decembrie 2005
ORDIN nr. 1225 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice
In temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) si (5) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
ministrul mediului si gospodaririi apelor si ministrul economiei si comertului
emit urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor de echipamente electrice si electronice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2
(1) Organizatiile colective prevazute la art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice sunt obligate sa solicite autorizarea conform procedurii la care se face referire la art. 1 din prezentul ordin.
(2) Autorizarea organizatiilor colective mentionate la art. 1 se realizeaza prin acordarea licentei de operare.
Art. 3
(1) In vederea evaluarii si autorizarii organizatiilor colective se constituie Comisia de evaluare si autorizare a organizatiilor colective prevazute la art. 1.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) are urmatoarea componenta:
a) un secretar de stat de la Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - presedinte;
b) presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - vicepresedinte;
c) un reprezentant al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor - membru;
d) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Directia generala de politici industriale - membru;
e) un reprezentant al Directiei deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;
f) un reprezentant al Directiei autorizari si legislatie orizontala din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului - membru;
g) un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului - Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor.
(3) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului asigura secretariatul Comisiei de evaluare si autorizare.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de evaluare si autorizare se aproba in prima sedinta a acesteia, in prezenta a cel putin jumatate din membri, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
Art. 4
Componenta nominala a membrilor Comisiei de evaluare si autorizare se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe baza comunicarilor primite din partea institutiilor prevazute la art. 3 alin. (2).
Art. 5
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-
p. Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul economiei si comertului,
Codrut Ioan Seres

ANEXA:
PROCEDURA SI CRITERIILE de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor de echipamente electrice si electronice
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1161 din data de 21 decembrie 2005
PROCEDURA SI CRITERIILE din 29 noiembrie 2005 de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare energetica a deseurilor de echipamente electrice si electronice

CAPITOLUL I: Prevederi generale
1. Obiectul prezentei reglementari il constituie stabilirea procedurii si a criteriilor ce trebuie indeplinite in vederea acordarii licentei pentru organizatiile colective care preiau, in baza art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, responsabilitatile privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice.
2. Criteriile si procedura de evaluare si autorizare asigura o abordare integrata, eficienta si transparenta a gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, prin promovarea la nivel national a unor solutii de colectare, reutilizare si valorificare eficienta din punct de vedere al protectiei mediului si viabile din punct de vedere economic.

CAPITOLUL II: Competente de emitere, revizuire si anulare a licentei
3. Emiterea, revizuirea si anularea licentei de operare se fac de catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
4. Emiterea licentei are la baza analiza documentatiei depuse si evaluarea planului de operare propus.
5. Pentru emiterea, vizarea anuala si revizuirea autorizatiei se achita urmatoarele tarife:
a) tariful de autorizare, in cuantum de 5.000 RON;
b) tariful de vizare anuala a autorizatiei, in cuantum de 2.000 RON;
c) tariful de revizuire a autorizatiei, in cuantum de 2.000 RON.
Tarifele se achita in contul indicat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
6. Tarifele de autorizare, vizare si revizuire a autorizatiei se percep pentru analiza documentatiei depuse, evaluarea planului de operare propus, evaluarea activitatii desfasurate, emiterea/vizarea/revizuirea autorizatiei. Tarifele se achita integral si acorda dreptul de a solicita Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului consultatii de specialitate.

CAPITOLUL III: Depunerea solicitarii
7.Dosarul de autorizare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;
b) statutul sau, dupa caz, actul constitutiv al persoanei juridice (copie conform cu originalul);
c) certificat de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conform cu originalul)/ incheierea prin care s-a dispus inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conform cu originalul);
d) certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (copie conform cu originalul)/ certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor (copie conform cu originalul);
e) planul de operare pentru perioada de valabilitate a licentei, cu precizarea tipurilor de echipamente din cadrul categoriilor prevazute in anexele nr. 1A si nr. 1B la Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
f) argumentatia de sustinere a realizarii planului de operare, in concordanta cu obiectivele Strategiei nationale pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor si ale Planului de implementare a directivei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;
g) strategia prin care utilizatorii de echipamente electrice si electronice vor fi informati asupra masurilor care se vor lua pentru colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice, rolul utilizatorilor in procesul de reutilizare, reciclare si alte forme de recuperare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, posibilele efecte pe care ar putea sa le aiba prezenta substantelor periculoase din echipamentele electrice si electronice asupra sanatatii populatiei, semnificatia simbolului prevazut in anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
h) modele de contracte ce urmeaza a fi folosite in relatia cu toti partenerii;
i) sumele ce urmeaza a fi percepute operatorilor economici care introduc pe piata deseuri de echipamente electrice si electronice, precum si estimarea sumelor ce urmeaza a fi platite colectorilor/valorificatorilor/reciclatori autorizati, pe tip de material, si prezentarea in detaliu a modului de calcul al acestora;
j) valoarea estimata a costurilor anuale de colectare, tratare, eliminare si alte activitati specificate la pct. 9 lit. a) si b), inclusiv costurile pentru colectarea si tratarea deseurilor istorice si orfane viitoare, precum si structura acestor costuri conform art. 8 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
k) veniturile estimate a fi realizate pentru acoperirea, costurilor mentionate la lit. j), precum si structura acestor costuri, care nu trebuie sa depaseasca costurile reale;
l) modul de utilizare a eventualului profit rezultat din activitate, cu respectarea prevederilor pct. 10 lit. k);
m) prezentarea sistemului de evidenta - baza de date - ce urmeaza a fi folosit, sistem care se va actualiza in functie de cerintele de raportare catre Comisia Europeana;
n) copii ale acordurilor, precontractelor/contractelor de preluare a responsabilitatii, copii ale acordurilor precontractelor/contractelor incheiate cu societati comerciale autorizate pentru colectarea, tratarea, valorificarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice - transmise acestora in vederea agrearii clauzelor inainte de depunerea dosarului de autorizare; observatiile primite, care nu au fost preluate in documentul final, se anexeaza la contractul depus in dosarul de autorizare -, alte dovezi privind capacitatea tehnico-financiara (garantii etc.).
8. Dosarul de autorizare, insotit de o copie electronica a acestuia, se depune la sediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

CAPITOLUL IV: Criterii de autorizare
9. Organizatiile colective care solicita autorizarea in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005 trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa aiba ca scop preluarea responsabilitatilor ce revin producatorilor sau tertilor ce actioneaza in numele lor privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
b) sa promoveze solutii de colectare si tratare la nivel national pentru a asigura crearea unui sistem integrat, eficient si transparent de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
c) sa demonstreze, prin planul de operare propus, ca are capacitatea de atingere a obiectivelor din Strategia nationala pentru gestionarea deseurilor, ale Planului national pentru gestionarea deseurilor, precum si din Planul de implementare a directivei cu privire la deseurile de echipamente electrice si electronice;
d) sa fie deschisa si echidistanta fata de noi parteneri contractuali;
e) sa actioneze fara discriminare fata de tipurile de deseuri de echipamente electrice si electronice si de cantitatile propuse spre contractare de catre oricare agent economic.
10. Organizatia colectiva care a obtinut licenta de operare are urmatoarele obligatii:
a) sa preia responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare prevazute la art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005;
b) sa incheie contracte cu oricare dintre producatorii care solicita acest lucru si care accepta conditiile contractuale;
c) sa primeasca in randul membrilor organizatiei colective, in conditiile legii, producatorii care solicita acest lucru;
d) sa incheie contracte cu colectorii autorizati sa preia deseurile de echipamente electrice si electronice si sa faciliteze transferul deseurilor de echipamente electrice si electronice catre agentii economici care asigura valorificarea acestora;
e) sa incheie contracte cu operatorii economici care efectueaza operatii de intretinere si reparatii de echipamente electrice si electronice care accepta conditiile contractuale, atat pentru valorificarea componentelor reutilizabile, cat si pentru preluarea pieselor inlocuite care constituie deseuri;
f) sa incheie contracte cu dezmembratorii/reciclatorii/ valorificatorii autorizati, care au capacitatea de valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice sau materialele si componentele acestora;
g) sa actioneze fara discriminare intre partenerii contractuali si membrii organizatiei colective;
h) sa respecte tarifele cuprinse in documentatia de autorizare; orice modificare de tarif se face in conformitate cu prevederile lit. I);
i) sa desfasoare, pe langa activitatea de preluare a responsabilitatilor ce revin operatorilor economici, numai activitati legate de sprijinirea reutilizarii, reciclarii si valorificarii deseurilor de echipamente electrice si electronice, derularea de programe educationale si de informare/constientizare, precum si realizarea de studii privind activitatea de colectare si tratare a deseurilor de echipamente electrice si electronice;
j) sa reinvesteasca profitul/eventualele sume rezultate dupa scaderea cheltuielilor din veniturile obtinute pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, in conformitate cu lit. i);
k) sa transmita Comisiei de evaluare si autorizare raportul de activitate, complet, la data de 30 aprilie a fiecarui an pentru anul precedent. Raportul trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii detaliate: persoanele juridice cu care s-au incheiat contracte (producatorii care au transferat responsabilitatea, colectori, dezmembratori, reciclatori), date privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice, fluxurile de deseuri gestionate, prezentarea activitatii derulate (atat din punct de vedere tehnic, cat si organizatoric), cuantumul si modul de utilizare a sumelor care excedeaza, costurile reale care au rezultat in anul respectiv conform lit. j), precum si orice alte informatii relevante;
l) sa informeze in scris Comisia de evaluare si autorizare asupra oricarei schimbari semnificative a datelor care au stat la baza eliberarii licentei de operare, situatie in care Comisia de evaluare si autorizare va decide asupra necesitatii revizuirii autorizatiei sau a reautorizarii persoanei juridice, dupa caz.

CAPITOLUL V: Etapa de evaluare a solicitarii
11. In termen de 15 zile lucratoare de la depunerea documentatiei, Directia deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului realizeaza analiza preliminara a solicitarii si inainteaza documentatia depusa catre Comisia de evaluare si autorizare impreuna cu un raport preliminar.
12. In termen de 10 zile lucratoare de la primirea raportului preliminar si a documentatiei, Comisia de evaluare si autorizare analizeaza solicitarea, verifica indeplinirea criteriilor de autorizare, intocmeste raportul de evaluare si decide emiterea licentei sau respingerea solicitarii.
13. In cazul indeplinirii tuturor criteriilor de autorizare, se emite licenta de operare conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, in maximum 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
14. Respingerea solicitarii se motiveaza si se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.
15. Comisia de evaluare si autorizare poate invita pentru consultare reprezentanti ai autoritatilor publice implicate.
16. In cazuri justificate, Comisia de evaluare si autorizare poate solicita completarea dosarului, documente sau informatii suplimentare in vederea conformarii cu criteriile de autorizare. In acest caz se decaleaza termenul prevazut la pct. 12, dar nu cu mai mult de 10 zile lucratoare.
17. Solicitantul poate ataca decizia de respingere a autorizarii, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

CAPITOLUL VI: Valabilitatea licentei. Reautorizarea, revizuirea si anularea licentei

18. Licenta operare se emite pentru o perioada de 2 ani.
19. Reautorizarea se face in baza procedurii stabilite pentru autorizare, cu luarea in considerare a indeplinirii obligatiilor prevazute la pct. 10. Reautorizarea este conditionata de realizarea de investitii pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a ambalajelor sl deseurilor de ambalaje.
20. Licenta de operare se revizuieste in cazul in care evaluarile rapoartelor de activitate anuale impun acest lucru sau daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
21. Procedura de revizuire a licentei poate fi initiata la cererea organizatiei colective sau a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, insotita de motivarea revizuirii. Revizuirea licentei urmeaza procedura stabilita pentru evaluare si autorizare.
22. Licenta de operare se anuleaza in cazul nerespectarii prevederilor pct. 10 ori al neatingerii obiectivelor de valorificare si reciclare anuale in mod repetat (2 ani consecutivi).
23. Organizatia colectiva careia i s-a anulat licenta de operare este obligata ca in decurs de maximum 30 de zile sa comunice in scris acest lucru tuturor partenerilor si sa transfere, cu acordul scris al acestora, toate contractele incheiate in baza transferului de responsabilitate catre o organizatie colectiva autorizata in acest scop.
24._
(1) Constatarea neindeplinirii obligatiilor prevazute la pct. 10 si a obiectivelor anuale de valorificare si reciclare revine autoritatilor publice competente din domeniul protectiei mediului.
(2) Orice persoana fizica sau juridica poate sesiza Comisia de evaluare si autorizare in legatura cu neindeplinirea obligatiilor asumate de catre organizatia colectiva autorizata.
25. Dispozitia de anulare a autorizarii este executorie.
26. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA nr. 1: CERERE de acordare a licentei de operare
Antet solicitant
Nr. ........... / ............
Subscrisa, .............................. , cu sediul social in ......................... , str.
.........................nr. ........ , bl. ...... , ap. ...... , judetul/sectorul ........... ,
inregistrata la ...........................sub nr. ....... , cod unic de inregistrare nr. .......... /
............. , cont bancar nr. ................................. , deschis la
................................... , sucursala ...................... , telefon ........... , fax ...........
, e-mail ........... , reprezentata prin ....................... , in calitate de
........................... , solicita acordarea licentei de operare in vederea preluarii responsabilitatii de realizare a obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, pentru ......[deseurile de echipamente electrice si electronice pentru tipurile de echipamente prevazute la pct. 7 lit. e) din anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005].
Anexam documentele specifice prevazute in Procedura si criteriile de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005.
Ne asumam raspunderea, sub sanctiunea legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data ........................... Persoana autorizata,
.................................
(semnatura si stampila)


ANEXA nr. 2: LICENTA DE OPERARE
Nr. ..........din ..........
Continutul licentei de operare
(model)
MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
LICENTA DE OPERARE Nr. ..........din ..........
pentru ...........................................din localitatea ............................ , str.
...................nr. ....... , judetul/sectorul ............... , inregistrata la
................................sub nr. ..................... , cod unic de inregistrare nr. ......... /
............. , in scopul preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice pentru deseurile de echipamente electrice si electronice .................................(se inscriu tipurile de echipamente electrice si electronice din categoriile prevazute in anexa nr. 1A si nr. 1B la Hotararea Guvernului nr. 448/2005), emisa in baza Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si a Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.225/721/2005 privind aprobarea Procedurii si criteriilor de evaluare si autorizare a organizatiilor colective in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

Data emiterii: ..........................
Presedintele Comisiei
de evaluare si autorizare,
secretar de stat la
Ministerul Mediului
si Gospodaririi Apelor,
Valabila pana la: ..........................
Vicepresedintele Comisiei
de evaluare si autorizare,
presedinte al
Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului,
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1161 din data de 21 decembrie 2005

Noutati

Fabrica GREENLAMP detine Standardul WEELABEX

Greenlamp deține începând din luna Noiembrie certificarea WEEELABEX, singurul certifica...

Am lansat aplicatia pentru mobil SIGUREC

Proiectul SIGUREC vine cu o noutate pentru cei care au un comportament prietenos cu mediul...

SIGUREC, staţiile inteligente de colectare selectivă a deșeurilor, lansate în premieră în București

Green Group în colaborare cu Carrefour România au inaugurat în premieră la Bucureşti ...

Colectarea inteligentă și susținerea cauzelor sociale au un numitor comun: sistemul SIGUREC

Stațiile inteligente de colectare selectivă SIGUREC oferă utilizatorilor posibilitatea ...

Green Group va invită la ROMENVIROTEC!

A 21-a ediție a ROMENVIROTEC, expoziția internațională pentru tehnologii și echipamen...

Newsletter

certificate

Reciclare GreenGlass Reciclare GreenWEEEReciclare GreenLampReciclare GreenFiberReciclare GreenTech