ORDIN nr. 1223 din 29 noiembrie 2005

ORDIN nr. 1223 din 29 noiembrie 2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice

In temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1), (2) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, in baza Hotararii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,
ministrul mediului si gospodaririi apelor si ministrul economiei si comertului emit urmatorul ordin:

CAPITOLUL I: Inregistrarea producatorilor

Art. 1

(1)Producatorii sunt obligati sa se inregistreze in registrul intocmit in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pana la 30 aprilie 2006.
(2)Dupa 30 aprilie 2006 se inregistreaza:
a)producatorii nou-intrati pe piata;
b)producatorii existenti, care au pus pe piata echipamente electrice si electronice pana la 30 aprilie 2006, in conditiile aplicarii art. 13 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005.
(3)Inregistrarea se face in baza urmatoarelor documente:
a)cererea completata, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
b)informatiile generale completate, conform modelului prezentat in anexa nr. 2;
c)dovada constituirii garantiei conform art. 8 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005, care este obligatorie incepand cu prima reinnoire a inregistrarii pentru producatorii care se inregistreaza in anul 2006, respectiv la inregistrare pentru producatorii care se inregistreaza dupa 1 ianuarie 2007;
d)certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului (copie conforma cu originalul);
e)certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (copie conforma cu originalul).

Art. 2

Documentele necesare inscrierii in registru se depun personal la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau se transmit prin posta.

Art. 3

(1)Numarul de inregistrare se elibereaza, in termen de 15 zile lucratoare de la depunerea dosarului, conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
(2)Inregistrarea este valabila 3 ani.
(3)Cererea de reinnoire se inainteaza cu doua luni inaintea expirarii perioadei de valabilitate, utilizandu-se modelul de cerere prezentat in anexa nr. 1, adaptat corespunzator si in baza informatiilor generale, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 si dovezii constituirii garantiei.

Art. 4

Numarul de inregistrare primit va fi comunicat retelelor comerciale conform art. 12 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005, in maximum 30 de zile calendaristice de la atribuire.

Art. 5

Producatorii care renunta la punerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice sunt obligati sa anunte Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, in termen de 30 de zile de la incetarea activitatii, pentru a putea fi radiati din registru.

CAPITOLUL II: Modul de evidenta si de raportare a datelor

Art. 6

In vederea constituirii bazei de date prevazute la art. 16 alin. (1) producatorii sunt obligati sa raporteze anual Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului urmatoarele date:
a)date privind cantitatile de echipamente electrice si electronice introduse pe piata conform anexei nr. 4.1;
b)cantitatile, numarul si categoriile de deseuri de echipamente electrice si electronice care au fost colectate prin toate mijloacele si refolosite, reciclate si recuperate conform anexei nr. 4.2 a, 4.2 b si 4.2 c;
c)greutatea sau numarul deseurilor de echipamente electrice si electronice colectate si exportate conform anexei nr. 4.2 d.

Art. 7

(1)Datele de raportare prevazute la art. 6 se transmit pe suport hartie si in format electronic Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pana cel tarziu la data de 30 aprilie, pentru anul precedent.
(2)Prima raportare se va face pana la 30 aprilie 2007.

Art. 8

Producatorii care detin puncte de lucru in judete diferite sau mai multe locatii in acelasi judet vor raporta o singura data situatia detaliata pe toate punctele de lucru, conform art. 6.

Art. 9

(1)Organizatiile colective autorizate transmit pe suport hartie si in format electronic Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele referitoare la echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice pentru agentii economici pentru care au preluat responsabilitatea, pana cel tarziu la data de 30 aprilie, pentru anul precedent, conform anexelor prevazute la art. 6.
(2)Prima raportare se va face in anul urmator inregistrarii.

Art. 10

(1)Producatorii care au transferat responsabilitatea privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, valorificare si reciclare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005, au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele de identificare a organizatiei colective autorizate cu care a incheiat contractul de transfer de responsabilitate, pana cel tarziu la data de 15 ianuarie a fiecarui an.
(2)Producatorii mentionati la alin. (1) sunt obligati sa se asigure ca organizatia colectiva autorizata cu care a incheiat contractul de transfer de responsabilitate isi indeplineste obligatiile de raportare.

Art. 11

(1)Autoritatile administratiei publice locale si operatorii economici care administreaza puncte de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul pe a carui raza teritoriala functioneaza fiecare punct de lucru, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, informatii conform anexei nr. 5.
(2)Operatorii economici care trateaza, recicleaza sau valorifica deseuri de echipamente electrice si electronice sunt obligati sa raporteze autoritatii teritoriale pentru protectia mediului din judetul pe a carui raza teritoriala functioneaza fiecare punct de lucru, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, informatii conform anexei nr. 6.
(3)Autoritatile teritoriale pentru protectia mediului sunt obligate sa transmita datele centralizate la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pana cel tarziu la data de 30 mai a fiecarui an.

Art. 12

Producatorii sau organizatiile colective autorizate sunt obligati sa tina un registru special constituit in conformitate cu art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005, registru ce va contine aceleasi date prevazute in tabelele din anexele nr. 4.1, 4.2 a, 4.2 b, 4.2 c, 5 si 6.

Art. 13

Raspunderea pentru corectitudinea datelor raportate, precum si obligatia dovedirii prin documente a acesteia revin persoanei juridice responsabile, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 448/2005.

Art. 14

Datele prevazute in anexele nr. 5 si 6 sunt cele corespunzatoare anului precedent celui in care se face raportarea.

Art. 15

Denumirile categoriilor de echipamente care se folosesc pentru completarea tabelelor din anexele la prezentul ordin se utilizeaza cu semnificatia stabilita in anexa nr. 1B la Hotararea Guvernului nr. 448/2005.

Art. 16

(1)Raportarile se constituie intr-o baza de date nationala, organizata la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.
(2)Sinteza datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice la nivel national se prezinta pe pagina de Internet a autoritatii centrale pentru protectia mediului, in vederea asigurarii accesului publicului la aceste informatii.

Art. 17

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18

Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 19

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Constantin Popescu,
secretar de stat
Ministrul economiei si comertului,
Ioan Codrut Seres

Anexa 1: CERERE de acordare a numarului de inregistrare privind punerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice

Antet solicitant
Nr. ............. / ..............
Subscrisa, .................... , cu sediul social in ......................... , str. ................. nr. ...... , bl. .... , ap ...... , judetul/sectorul ......... , inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. ............... , cod unic de inregistrare nr. .......... / ................. , cont bancar nr. ............... , deschis la .................. , sucursala .............. , telefon .............. , fax ............... , e-mail .............. , reprezentata prin .............. , in calitate de ............................ , solicita acordarea numarului de inregistrare pentru punerea pe piata a echipamentelor electrice si electronice.
Anexam documentele specifice prevazute la art. 1 cap I. din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. ............ /2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.
Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

Data
Persoana
...............................
(semnatura si stampila firmei)

........................
autorizata,

Anexa 2: Informatii generale estimate pentru anul pentru care se face inregistrarea

Societatea:

Categorii de echipamente electrice si electronice produse in anul .......... *

Cantitate

Tone

numar

Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice.
- Cine sunt utilizatorii finali ai produselor dumneavoastra? (gospodarii particulare, companii private sau altele?)
- Produsele dumneavoastra sunt furnizate direct sau prin distribuitori?
- Intentionati sa va afiliati la o organizatie colectiva sau sa actionati individual pentru indeplinirea atributiilor care va revin prin Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si prezentul ordin?
- Daca va afiliati la o organizatie colectiva va rugam sa mentionati numele si datele de contact ale organizatiei.
- Cum intentionati sa atingeti tintele mentionate in Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile de colectare separata a deseurilor echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile de colectare separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la persoanele juridice?
- Cum intentionati sa asigurati transportul si tratarea deseurilor provenite de la gospodarii particulare sau alte surse?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile de tratare prin cele mai bune tehnici?
- Cum intentionati sa finantati gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice puse pe piata dupa 1 ianuarie 2007?
- Cum intentionati sa finantati gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice puse pe piata inainte 1 ianuarie 2007?. Sa mentionati cota de piata. Intentionati sa folositi taxa la vedere (taxa conform art. 8 alin (6) din Hotararea Guvernului 448/2005 privind echipamentele electrice si electronice)?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile privind garantiile?
- Cum intentionati sa va asumati obligatiile privind furnizarea de informatii privind noile echipamente puse pe piata?
- Cum intentionati sa va asigurati ca raportarea datelor este una reala?
- Cum intentionati sa va asigurati ca organizatia colectiva isi duce la indeplinire sarcinile?

Anexa 3: Formular de inscriere in registrul de punere pe piata a echipamentelor de electrice si electronice

In baza Hotararii Guvernului privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 459/2005 si a Hotararii Guvernului nr. 448/2005 privind deseuri le de echipamente electrice si electronice,
In urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
se emite:
NUMĂRUL DE INREGISTRARE ............
pentru ......................................................................
din localitatea .................. , sectorul/judetul ........................ str. ...................... nr. .......... ,
in scopul introducerii pe piata a echipamentelor electrice si electronice
Numarul de inregistrare este valabil incepand cu data .................... pana la data de ............
Presedinte al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului ..............................
Semnatura si stampila, ...........................

Anexa 41:

Denumirea societatii:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail
Cod CAEN pentru activitatea de baza:
Nr. Mediu de angajati:
C.U.I.
Persoana de contact
1.Echipamente puse pe piata in anul ...........

Categorii *

Echipamente produse proprii

Echipamente importate

Tone

Numar

Tone

Numar

Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Anexa 42a:

Deseuri colectate de la gospodarii in anul .........

Categorii *

La punctele de colectare

Prin magazine

Prin alte mijloace

Tone

Numar

Tone

Numar

Tone

Numar

Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Anexa 42b:

Deseuri colectate din alte surse decat gospodarii in anul .........

Categorii *

La punctele de colectare

Prin magazine

Prin alte mijloace

Tone

Numar

Tone

Numar

Tone

Numar

Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Anexa 42c:

Pentru obiectivele de valorificare, reciclare si reutilizare in anul ........

Categorii *

Valorificare

Reciclare

Refolosite ca aparate intregi

Tone

Procent

Tone

Procent

Tone

Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Anexa 42d:

Cantitatea de deseuri de echipamente electrice si electronice colectate si exportate in anul ........

Categorii
(cele 10 categorii*)

Puse pe piata

Colectate
de la gospodarii

Colectate din alte surse decat gospodarii

Tratate in tara

Exportate pentru a fi tratate in alte state membre

Tratate in afara CE

Tone

Tone

Tone

Tone

Tone

Tone

Total

* Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Data:
Nume, Prenume:
Functia:

Semnatura si stampila:

Anexa 5: Formular de raportare pentru administratorii punctelor de colectare

Denumirea societatii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de baza:
Nr. mediu de angajati:
Persoana de contact:

Categoria *

Deseuri de echipamente electrice si electronice colectate

Destinatia **

Tone

Numar

- * Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
- ** In cazul in care pentru aceeasi categorie de deseuri de echipamente electrice si electronice exista mai multe destinatii, se vor inscrie datele corespunzatoare in randuri separate

Data:
Nume, Prenume:
Functia:

Semnatura si stampila:

Anexa 6: Formular de raportare pentru operatorii economici care trateaza, recicleaza sau valorifica deseuri de echipamente electrice si electronice

Denumirea societatii/ punctului de lucru:
Localitatea:
Adresa:
Tel/Fax/E-mail:
C.U.I.
Cod CAEN pentru activitatea de baza:
Nr. mediu de angajati:
Persoana de contact:

Categorii *
(cele 10 categorii)

Deseuri preluate (intrate) din care:

Deseuri valorificabile rezultate din procesare (pe categorii de materiale si substante)

Deseuri nevalorificabile destinate eliminarii

Tratate in tara

Exportate pentru a fi tratate in alte state membre

Tratate in afara CE

Tone

Tone

Tone

Tone

Tone

Tone

Total

  • Se va inscrie codul categoriilor de echipamente conform anexei 1B din Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronic

Data:
Nume, Prenume:
Functia:

Semnatura si stampila:

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1 din data de 3 ianuarie 2006

Noutati

Fabrica GREENLAMP detine Standardul WEELABEX

Greenlamp deține începând din luna Noiembrie certificarea WEEELABEX, singurul certifica...

Am lansat aplicatia pentru mobil SIGUREC

Proiectul SIGUREC vine cu o noutate pentru cei care au un comportament prietenos cu mediul...

SIGUREC, staţiile inteligente de colectare selectivă a deșeurilor, lansate în premieră în București

Green Group în colaborare cu Carrefour România au inaugurat în premieră la Bucureşti ...

Colectarea inteligentă și susținerea cauzelor sociale au un numitor comun: sistemul SIGUREC

Stațiile inteligente de colectare selectivă SIGUREC oferă utilizatorilor posibilitatea ...

Green Group va invită la ROMENVIROTEC!

A 21-a ediție a ROMENVIROTEC, expoziția internațională pentru tehnologii și echipamen...

Newsletter

certificate

Reciclare GreenGlass Reciclare GreenWEEEReciclare GreenLampReciclare GreenFiberReciclare GreenTech